2018-07-24
2018-07-24 - ساختمان ماراتن گاوها به بازی اضافه شده است!
خواندن مطلب
2018-07-23
2018-07-23 - کمپین استثنایی پایان فصل تابستان برای تمامی بازی های آپجرس فعال شد!
خواندن مطلب
2018-07-18
2018-07-18 - گیگا استور در باغ وحش رایگان من راه اندازی شد!
خواندن مطلب
2018-07-16
2018-07-16 - شروع کمپین پرداخت در بازی های آپجرس!
خواندن مطلب
2018-07-13
2018-07-13 - آپدیت جدیدی در بازی موبایلی MyFreeFarm2 اعمال شده است که با خرید حداقل 100 سکه در دسترس خواهد بود.
خواندن مطلب
1
2
3
4
5
6
8
10
...
128
129