ايران
رمز عبورت رو فراموش کردی؟
01.03.2017
هوبره کوری دوباره به باغ وحش رایگان من برگشته!

27.02.2017
از امروز تا پایاین روز یکشنبه 15 اسفند، 20% امتیاز بیشتر در هر درمان حیوانات در کلینیک دامپزشکی دریافت کنید.

23.02.2017
آماده باشید که فضای جشن و شادی از راه رسیده...!

22.02.2017
طبق بروزرسانی اخیر، 10 ماموریت جدید برای بازیکنانی که در مراحل 71 تا 80 قرار دارند به بازی اضافه شده و هم اکنون در دسترس می‌ باشد.

21.02.2017
محض یادآوری باید بگوییم مدت زمان اعتبار استفاده از کد‌ های کمپین راز پاپانوئل فقط تا روز سه شنبه 10 اسفند ماه می‌ باشد.

 123
5
789
...
8384