ايران
رمز عبورت رو فراموش کردی؟
01.03.2017
هوبره کوری دوباره به باغ وحش رایگان من برگشته!

27.02.2017
از امروز تا پایاین روز یکشنبه 15 اسفند، 20% امتیاز بیشتر در هر درمان حیوانات در کلینیک دامپزشکی دریافت کنید.

23.02.2017
آماده باشید که فضای جشن و شادی از راه رسیده...!

22.02.2017
طبق بروزرسانی اخیر، 10 ماموریت جدید برای بازیکنانی که در مراحل 71 تا 80 قرار دارند به بازی اضافه شده و هم اکنون در دسترس می‌ باشد.

21.02.2017
محض یادآوری باید بگوییم مدت زمان اعتبار استفاده از کد‌ های کمپین راز پاپانوئل فقط تا روز سه شنبه 10 اسفند ماه می‌ باشد.

 1
3
56789
...
8182